Isikuandmete kaitse

3.november 2021

funktsionaalne-treening_130.jpg      

Funktsionaalne treening

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse ja Tallinna Ülikooli koostöös on värskelt väljunud trükist eestindatud Juan Carlos Santana raamat  „Funktsionaalne treening“.

Raamatu võtab kenasti kokku Kristjan Pordi lugemisoovitus selle tagakaanel:

„Oleme nii palju targemaks saanud, et igipõline deviis „harjutamine teeb meistriks“ enam ei rahulda.
Harjutamine peab rajanema tarkusel, oskusel valida harjutuste ja eesmärkide vahel.
Üllatavalt hästi vigu ära kannatav keha jätab mulje kirglikust tegutsemisest, mida ei tohiks aga treenimisega segi ajada.
On lugematu hulk võimalusi valesti tegutseda. Treenimise põhimõtteid koos harjutuskavadega tutvustav „Funktsionaalne treening“ on suurepärane allikas, et viia treenimise kvaliteet tänapäeva nõuete tasemele.“

Loe lähemalt ja telli

3. november 2021

TREENERI TÖÖJÕUKULU TOETUSE TAOTLEMINE 2022. AASTAKS ON LÕPPENUD

Tähtajaks laekus spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt 408 taotlust.
Taotlusi esitati 1455 treeneri tööjõukulu osaliseks katmiseks ning nende treenerite poolt treenitavates rühmades spordib kokku 45 149 last ja noort.

Esialgne tasustatavate treeningtundide maht on 1 360 344 akadeemilist tundi.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemise, arvestamise ja määramise aluseks on Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014. a,

Spordikoolituse ja –Teabe SA
www.spordiinfo.ee     
www.sport.ee

 

31.oktoober 2021

TREENERI TÖÖJÕUKULU TOETUSE TAOTLEMINE 2022 AASTAKS

Alates 01.oktoobrist 2021 kuni 31.oktoobrini 2021(kaasa arvatud) saab esitada taotlusi treenerite tööjõukulude toetuseks 2022.
aastaks.
Toetus on ette nähtud lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori juhendavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite
tööjõukulude osaliseks katmiseks.

Treeneritoetuse arvestamise aluseks on taotluskeskkonda sisestatud treeningrühmad (juhendatavad nimeliselt isikukoodidega)
ja treeningrühmade tunniplaanid koos treeningute läbiviimise kohtadega.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemisel, arvestamisel ja määramisel on aluseks Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014. a,
mis seab nõuded:
1) toetust taotlevatele organisatsioonidele
2) treeneritele, kelle töö osaliseks tasustamiseks toetust taotletakse
3) treeningrühmadele, kelle juhendamise eest treeneritele tasustatavat koormust arvestatakse
4) lastele ja noortele, kes kuuluvad juhendatavatesse treeningrühmadesse

Taotlusi saavad esitada spordialaliidud, spordiklubid või spordikoolid perioodil 01.10.2021 kuni 31.10.2021 keskkonnas https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/

Taotluse saab esitada organisatsiooni juhatuse liige või tema poolt volitatud isik.

Spordikoolituse ja –Teabe SA
www.spordiinfo.ee     
www.sport.ee

08.juuli 2021

Spordikoolituse ja -Teabe SA on teinud otsuse COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loodud toetusmeetme kohta, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Korralduse kehtestamise alus:

kultuuriministri 20. aprilli 2021. a määrus nr 12 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse vahelise halduslepingu nr 3-4.1/335-1 lisa nr 1 (22. aprillist 2021 .a ja lisa 2 21.juunist 2021.a).

Vastavaks tunnistati 103 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlust kokku 139 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 296 sportimispaiga osas.

Ühekordse abi andmisel lähtuti kultuuriministri määruses sätestatud arvestuse alustest, mille kohaselt tuleneb toetuse suurus Eesti spordiregistrisse kantud spordiobjekti sportimispaikade pindalast. Siseujulate ja jäähallide puhul on toetus 3,00 eurot ruutmeetri kohta, ülejäänud spordiobjektide puhul 1,50 eurot ruutmeetri kohta.

Ühekordne ja tagastamatu abi määrati 103 spordiobjektide valdajale kogusummas 319 199,93 eurot.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 mõistest loetakse eraldatud ühekordne abi vähese tähtsusega abiks 59 spordiobjektide valdajale.

Toetused kantakse spordiobjektide valdajatele üle hiljemalt 12. juuliks 2021.a.

Spordikoolituse ja -Teabe SA juhatuse korraldus nr 171


06.juuli 2021

Lõppenud on taotluste vastuvõtmine COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loodud toetusmeetmele, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi - SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS, kelle tegevus oli perioodil 26.04.2021 kuni 30.05.2021 peatatud või piiratud Vabariigi Valitsuse 9. märtsil 2021 kehtestatud COVID-19 leviku tõkestamise piirangute tõttu.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 23.juuliks 2021.a ja toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuliks 2021. a.
Toetuse saajate kohta info avaldatakse www.sport.ee ja www.spordiinfo.ee
veebilehtedel.
Spordikoolituse ja -Teabe SA

14.juuni 2021

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on Kultuuriministeerium teinud muudatused toetusmeetme määruse osas, millega antakse ühekordset abi

SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATELE

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/110062021002

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine spordiobjektide valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle tegevus oli perioodil 26.04.2021 kuni 30.05.2021 peatatud või piiratud Vabariigi Valitsuse 9. märtsil 2021 kehtestatud COVID-19 leviku tõkestamise piirangute tõttu.
Määrus jõustus 13. juunist 2021.a. ning teave taotluse tingimuste kohta on avaldatud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse kodulehtedel : www.sport.ee  ja www.spordiinfo.ee

Taotlusi saab esitada alates 17. juunist 2021. aastal selleks loodud veebikeskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/
taotleja esindusõigusliku isiku poolt.
Viimane taotluste esitamise päev on 5. juuli 2021. Taotlusvooru rahaline maht on 550 000 eurot
Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 23. juuliks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuliks 2021.

 Tingimused:

1) Määrusest tulenevat saab toetust rakendada nende spordiobjektide osas, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse hiljemalt 25.aprillil 2021.aastal ja nende andmed on 2021. aastal uuendatud. Meetmest saab abi taotleda kuni 215 taotlejat, kelle valduses on 283 tingimustele vastava spordiobjekti .

2) Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on kohalik omavalitsus või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik juriidiline isik.

3) Toetuse taotleja on abikõlbulik kui tal puuduvad taotlemise esitamise seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning ta on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

4) Toetuse suurus on 3 eurot ruutmeetri kohta jäähallide ja siseujulate puhul ning 1,5 eurot ruutmeetri kohta ülejäänud spordiobjektide puhul.

5) Toetuse taotleja kinnitab, et ta ei ole saanud toetust spordiobjektile kultuuriministri 4. mai 2021. a määrusega nr 15 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele“ kehtestatud toetusmeetmest või ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määrusega nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“ kehtestatud toetusmeetmest.“.

6) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee   

26.mai 2021

OTSUS: VÕS LEPINGUGA TÖÖTAVATELE TREENERITELE ja JUHENDAJATELE TOETUSE MAKSMINE

Spordikoolituse ja -Teabe SA on teinud otsuse ühekordse toetuse määramiseks spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele võlaõiguslike lepingute alusel töötavate treenerite ja juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega  seotud kriisi leevendamiseks.

Korraldus kehtestatakse:
kultuuriministri 20.04.2021. a määruse nr 13 „COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordiorganisatsioonidele ja spordikoolidele võlaõigusliku lepingu alusel töötavate treenerite ja juhendajate tööjõukulude hüvitamiseks" ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse vahelise halduslepingu nr 3-4.1/335-1  22. aprillil 2021 .a sõlmitud Lisa nr. 1 alusel .

Toetuse andja sätestatud tähtpäevaks esitati spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt treenerite ja juhendajate tööjõukulude osaliseks tasumiseks 89 taotlust kokku 439 treeneri osas. 

Kultuuriministri määrusest tulenevalt on ühekordse abi andmise aluseks kuni 60% taotleja poolt esitatud ning toetuse andja poolt kontrollitud võlaõigusliku lepingu alusel töötava treeneri ja juhendaja brutotasust, kuid mitte enam kui 1000 eurot kuus.                  

Ühekordset abi antakse kuni pooleteist kuutasu ulatuses ja toetuse andja lisab brutotasule sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse.

Toetus määrati 88 spordiklubile,  spordikoolile ja spordialaliidule kokku 426 treeneri ja juhendaja tööjõukulude osaliseks katmiseks.
Vastavalt määruse § 8 lõige (5)-le  toimunud täiendavate dokumentide läbivaatamisele, kinnitati 31.mai 2021 juhataja korraldusega nr. 124 täiendavalt toetused 13 treenerile 8 organisatsioonist. 

Spordikoolituse ja -Teabe SA juhataja korraldus nr. 119  
Spordikoolituse ja -Teabe SA juhataja täiendav korraldus nr. 124


17. mai 2021

OTSUS: SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATELE ÜHEKORDSE TOETUSE MAKSMINE

Spordikoolituse ja -Teabe SA on teinud otsuse COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loodud toetusmeetme kohta, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Korralduse kehtestamise alus:
kultuuriministri 20. aprilli 2021. a määrus nr 12 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse vahelise halduslepingu nr 3-4.1/335-1 lisa nr. 1,  22. aprillist 2021 .a.

Tingimustele vastavaks kinnitati 130 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlust kokku 188 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 425 sportimispaiga osas.

Ühekordse abi andmisel lähtuti kultuuriministri määruses sätestatud arvestuse alustest, mille kohaselt tuleneb toetuse suurus Eesti spordiregistrisse kantud spordiobjekti sportimispaikade pindalast. Siseujulate ja jäähallide puhul on toetus 3,00 eurot ruutmeetri kohta, ülejäänud spordiobjektide puhul 1,50 eurot ruutmeetri kohta.

Ühekordse ja tagastamatu abi suurus 130 spordiobjektide valdajale on kogusummas 424 701,73 eurot.

Spordikoolituse ja -Teabe SA juhatuse korraldus nr 113

13. mai  2021 

TOETUSMEETMETE TAOTLUSVOORUD ON LÕPPENUD

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loodud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi -SPORDIORGANISATSIOONIDELE ja SPORDIKOOLIDELE NENDE JUURES VÕLAÕIGUSLIKU (VÕS) LEPINGU ALUSEL TÖÖTAVATE TREENERITE VÕI JUHENDAJATE TÖÖJÕUKULUDE OSALISEKS KATMISEKS - taotluste vastuvõtmine on lõppenud.

Samuti on lõppenud COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loonud toetusmeede, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi - SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 28. maiks 2021.a ja toetus makstakse välja hiljemalt 04. juuniks 2021. a.

24.aprill 2021

AVATUD ON UUS TOETUSMEEDE: sisespordiobjektide valdajatele toetamiseks

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on kultuuriministeerium loonud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi
SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021028

Määrus jõustub 24. aprillist 2021.a. ning teave taotluse tingimuste kohta on avaldatud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse kodulehtedel : www.sport.ee  ja www.spordiinfo.ee

Taotlusi saab esitada alates 24. aprillist  2021. a selleks loodud veebikeskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt.
Teavituskirjad toetuse tingimustele vastavatele sisespordiobjektide valdajatele saadetakse välja 26.04.2021.a 

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 13. mail 2021.a ja taotlusvooru rahaline maht on 550 000 eurot.
Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 28. maiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 04. juuniks 2021.

 Tingimused:

1) Määrusest tulenevat saab toetust rakendada  Eesti Spordiregistrisse kantud 283 tingimustele vastava spordiobjekti ja nende 215 valdaja osas.

2) Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on kohalik omavalitsus või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik juriidiline isik.

3) Toetuse taotlejal puuduvad taotlemise esitamise seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning ta on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

4) Toetuse suurus on 3 eurot ruutmeetri kohta jäähallide ja siseujulate puhul ning 1,5 eurot ruutmeetri kohta ülejäänud spordiobjektide puhul. 

5) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige 

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee   

 24.aprill 2021

AVATUD ON UUS TOETUSMEEDE: võlaõigusliku (VÕS) lepingu alusel töötavate treenerite või juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on kultuuriministeerium loonud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi

SPORDIORGANISATSIOONIDELE ja SPORDIKOOLIDELE NENDE JUURES VÕLAÕIGUSLIKU (VÕS) LEPINGU ALUSEL TÖÖTAVATE TREENERITE VÕI JUHENDAJATE TÖÖJÕUKULUDE OSALISEKS KATMISEKS.

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021029

Määrus jõustub 24. aprillist 2021.a. ning teave taotluse tingimuste kohta on avaldatud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse  kodulehtedel :www.sport.ee ja www.spordiinfo.ee

Taotlusi saab esitada alates 24. aprillist  2021.a selleks loodud veebikeskkonnas https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt. ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 13. mail 2021.a.
Teavituskirjad toetuse tingimustele vastavatele organisatsioonidele saadetakse välja 26.04.2021.a 

Taotlusvooru rahaline maht on 400 000 eurot.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 28. maiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 04. juuniks 2021. a.

Tingimused:

1) Toetust saavad taotleda spordiorganisatsioonid ja spordikoolid, kellel on enne 11. märtsi 2021. a sõlmitud ja toetatava perioodi ajal kehtiv võlaõiguslik leping treeneri või juhendajaga ,kes on kantud töötamise registrisse ametinimetusega „treener“ või „instruktor“ (ametikoodi algus 3422 või 3423) ning treener või juhendaja ei ole töötuna arvesse võetud Eesti Töötukassas.

2) Toetust ei saa taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse asutusena tegutsev spordikool.

3) Toetust saavad taotleda spordiorganisatsioonid ja spordikoolid, kellel on enne 11. märtsi 2021. a sõlmitud ja toetatava perioodi ajal kehtiv võlaõiguslik leping treeneri või juhendajaga, kes on kantud töötamise registrisse ametinimetusega „treener“ või „instruktor“ (ametikoodi algus 3422 või 3423) ning
treener või juhendaja ei ole töötuna arvesse võetud Eesti Töötukassas.

4) Toetuse taotleja ei tohi olla pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus.

5) Toetuse taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning ta on taotluse esitamise ajaks täitnud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

6) Juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem muu toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtpäevaks tagasi maksmata olla.

7) Toetust võib maksta perioodi 11.03.-25.04.2021 eest, st 1,5 kuu eest.

8) Toetuse suurus on kuni 60% treeneri või juhendaja perioodi 01.09.2020 kuni 30.11.2020 keskmisest brutotasust. Toetuse suuruse maksimummäär on 1000 eurot brutosummana ühe treeneri või juhendaja ja ühe kalendrikuu kohta, millele toetuse andja lisab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse.

9) Kui toetuse taotleja on toetusperioodi jooksul lõpetanud treeneri või juhendajaga lepingu, makstakse toetust proportsionaalselt lepingu kehtivuse perioodi eest.

10) Toetuse taotleja sisestab keskkonda treeneri või juhendaja keskmise brutopalga perioodil 01.09.- 30.11.2020.a

11) Toetuse taotleja kinnitab, et kohustub taotluses nimetatud treenerile või juhendajale maksma ühekordset tasu ja tasuma sellega kaasnevad maksud ja maksed vähemalt saadud toetuse ulatuses ning toetuse saamise hetkest ühe kuu jooksul.

Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu kohustuslike maksude ja maksete tasumist treenerite eest, kelle tööjõukulu katteks täiendav toetus eraldati.

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik :

Heidi Pihlak
56 54402
e-post: toetus@spordiinfo.ee 

30. märts 2021 

Ilmus EESTI SPORDI AASTARAAMAT 2020

eestispordiaastaraamat_kaas2020__130px.png  

Ilmus eelmist eesti spordi aastat kokkuvõttev EESTI SPORDI AASTARAAMAT 2020
Loe lähemalt ja telli

 

Võistlustulemusi, mis raamatusse ei mahtunud vt http://www.spordiregister.ee/aastaraamat/2020

 

02. märts 2021

TOETUSTE KINNITAMINE: treeneri tööjõukulu toetamiseks erakorraline ja ühekordne abi

Spordikoolituse ja -Teabe SA kinnitas 02.märtsi 2021.a juhataja korraldusega nr. 30 ühekordse abi määramise spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks.                 

Korraldus kehtestati kultuuriministri 18.11.2021.a määruse nr. 4 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks" ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse vahel 20.06.2019. a sõlmitud halduslepingu alusel.

Vastavaks tunnistati spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks tasumiseks esitatud 343 taotlust kokku 1372 treeneri osas.  

Kultuuriministri määrusest tulenevalt on ühekordse abi andmise aluseks taotlejate poolt esitatud ning toetuse  andja poolt kontrollitud treeneri 2020. aasta novembrikuu brutotasu. Brutotasu korral 1020 eurot või enam on toetuse määr 750 eurot, väiksemsa brutotasu korral on toetus proportsionaalselt väiksem. 

Toetuse määramisel on arvestatud kultuuriministri määrusest tulenevaid erisusi spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude osas, kes tegutsevad vastavalt Harjumaal (§ 7. lõige 2) ning Ida-Virumaal (§ 2. lõige 2; § 7. lõige 2). 

Kokku määrati 343 spordiklubile,  spordikoolile ja spordialaliidule treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks ühekordset abi kogusummas 523 456,81 eurot.                      

Ühekordne abi kantakse korralduse punktis 4 määratud spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele hiljemalt 08. märtsiks 2021.a.          

Lisa:  Spordikoolituse ja Teabe SA juhataja  korraldus nr. 30                          

18. veebruar 2021

TOETUSTE KINNITAMINE: sisespordiobjektide valdajate toetamiseks erakorraline ja ühekordne abi

Spordikoolituse ja -Teabe SA kinnitas toetused eraõiguslikele juriidilistele isikutele nende valduses olevate spordiobjektide taasavamiseks ja tegevuse jätkumiseks kehtestatud piirangute lõppemise järel.

Korralduse kehtestamise aluseks on kultuuriministri 28.05.2020. a määrus nr 14 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“, mida on muudetud kultuuriministri määrusega 14.01.2021.a.

 Määruse tingimustele vastavaks osutus 111 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlust, kokku 164 spordiobjekti ja nende koosseisus olevat 390 sportimispaika.

Ühekordse abi andmisel lähtuti kultuuriministri määruses sätestatud arvestuse alustest:
2.1. toetuse suurus tuleneb Eesti spordiregistrisse kantud spordiobjekti sportimispaikade pindalast, siseujulate ja jäähallide puhul on toetus 1,60 eurot ruutmeetri kohta, ülejäänud spordiobjektide puhul 0,80 eurot ruutmeetri kohta;
2.2. Harju maakonnas asuvate spordiobjektide puhul jagatakse ruutmeetri maksumus kahega.

Ühekordne abi 111-le spordiobjektide valdajatele on kogusummas 134 404,74 eurot.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 mõistest osutus eraldatud ühekordse abi vähese tähtsusega abiks 72 spordiobjektide valdajale.

Toetused spordiobjektide valdajatele kantakse üle hiljemalt 18. märtsiks 2021.a.

 Lisa: Spordikoolituse ja - Teabe SA juhatuse liikme korraldus nr. 28 

11. veebruar 2021

TAOTLUSTE ESITAMINE ON LÕPPENUD : treeneri tööjõukulu erakorraline ja ühekordne abi

 
10. veebruaril 2021.a lõppes treeneri tööjõukulu täiendava toetusmeetme taotluste vastuvõtmine. 
Taotluste vastuvõtmise periood oli 27.01.2021 - 10.02.2021
COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks Kultuuriministeeriumi poolt loodud toetusmeetme määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023
Taotlusvooru rahaline maht oli 567 605 eurot.

Spordikoolituse ja - Teabe SA teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 18. märtsiks 2021.

Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu kohustuslike maksude ja maksete tasumist treenerite eest, kelle tööjõukulu katteks täiendav toetus eraldati.
 
Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige
 
Kontaktisik :
Heidi Pihlak
56 54402
 

9. veebruar 2021 

TAOTLUSTE ESITAMINE LÕPPENUD: Sisespordiobjektide valdajate toetamiseks erakorraline ja ühekordne abi

„COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ taotlusvoor on lõppenud.

Taotlusi sai esitada 25. jaanuarist kuni 08. veebruarini 2021.a.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt
18. märtsiks 2021. 

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee   

10. detsember 2020

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks on alates 01.01.2021.a Kultuuriministeerium

Vabariigi Valitsuse 03.12.2020.a. istungi otsusega (protokoll nr. 83)  määrati alates 01.01.2021.a Spordikoolituse ja -Teabe SA asutajaõiguste teostajaks haridus- ja teadusministeeriumi asemel kultuuriministeerium.

Sihtasutuse nõukogu koos asutajatega leidis, et kuna asutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks, on põhjendatud selle tegutsemine edaspidi kultuuriministeeriumi valitsemisalas.

 

28.oktoober 2020

ERASMUS+: Sport 2020 rahastuse saanud projektid

20.oktoobril 2020 avaldas Euroopa Komisjon ERASMUS + Sport 2020 taotlusvooru EAC/A02/2019EAC/ edukaks tunnistatud projektide loetelu : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-sport-2020_en

Väikeprojektides (Small Collaborative partnerships) on Eesti organisatsioonid kaasatud (6) kuude projekti partnerina.
Kokku said väikeprojektide taotlusvoorus rahastuse 180 projekti.

Koostööpartnerluse projektides (Collaborative partnership) on Eesti organisatsioonid kaasatud viide(5) projekti partnerina sh ühes projektis on Eesti juhtivpartner.
Kokku said koostööpartnerluse taotlusvoorus rahastuse 121 projekti.

Mittetulunduslike Euroopa spordiürituste (Not -for-profit European sport events) projektidesse (kokku 14) Eesti organisatsioone kaasatud ei olnud.

Täpsemat infot kõikide rahastuse saanud projektide kohta vaata siit:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_sncese.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_sscp.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_publication_of_results_-_sport_scp.pdf

 

9. oktoober 2020

Hanketeade

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus kuulutab välja väikehanke treenerikutse taotlemise e-keskkonna loomiseks.

Tellitava töö tulemuseks on e-keskond, mille kaudu taodeldakse ja mille abil menetletakse treenerikutse taotlusi ning otsustatakse kutsete andmised.

Tutvu hanke tingimustega Hanketeates

Pakkumused palume saata priit@spordiinfo.ee hiljemalt 16. oktoobriks 2020 kell 17.00

 

18. september 2020

 

Tulevase treeneri stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2020/2021 õppeaastaks

Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumi­konkursi Bakalaureuseõppe vähemalt teise õppeaasta ja Magistriõppe üliõpilastele:Janketeade kes õpivad nominaalõppeajal treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis; kes asuvad kaitsma Bakalaureusekraadi või Magistrikraadi 2021. või 2022. aasta suvel; kes plaanivad rakendada omandatud teadmised ning oskused treeneritöös. 

Stipendiumi eesmärk

Luua stipendiaatidele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks.    

Avalikul stipendiumikonkursil osalev üliõpilane peab vastama järgmistele tingimustele:

-   omab sportimiskogemust treenerikutset taotletaval spordialal ning seda peab kinnitama vastav spordialaliit;
-   on Bakalaureuseõppe vähemalt teise õppeaasta üliõpilane või Magistriõppe üliõpilane ja õpib nominaalõppeajal treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega ning keskmise kaalutud hindega vähemalt 3,0 ja seda peab kinnitama vastav ülikool;
-   ta esitab stipendiumikomisjonile essee treenerikutseks valmistumisest ja ootustest tegutsemisele treenerina;
-   järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks teistele.

Avalikul stipendiumikonkursil osaleva üliõpilase eelisteks stipendiumikonkursil on, kui: 

-   tal on kehtiv treenerikutse või ta on asunud taotlema treenerikutset;
-   ülikool annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse;
-   vastav spordialaliit annab tema, kui (tulevase) treeneri kohta arvamuse 

Stipendiumi suurus on 300.- eurot kuus, kokku  3 600.- eurot eelolevaks 12 kuuks.
Stipendium makstakse välja kahes osas, kolme kuu stipendium 2020.a  oktoobris ja ülejäänud stipendiumi osa 2020.a detsembris juhul, kui stipendiaat vastab jätkuvalt stipendiumikonkursi tingimustele.

Avaldused stipendiumikonkursil osalemiseks koos ülikooli ja spordialaliidu poolt antud kinnituste ja arvamusega ning lisatud esseega saata digitaalselt allkirjastatuna:
Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutusele hiljemalt 05. oktoobriks 2020. a
e-posti aadressile: stipendium@spordiinfo.ee

Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala, ülikool ja õpitav eriala.

 

28. juuli 2020 

Riikliku abimeetme „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ toetuse saajad

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme 06.07.2020. a korraldusega nr 148 „Erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetuseks“, on kinnitatud vastavaks 87 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlused kokku 121 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 298 sportimispaiga osas.

Toetuse väljamaksmise järgselt korrigeerisid viis spordiobjekti valdajat  Spordikoolituse ja –Teabe SA nõudmisel alusandmeid Spordiregistri spordi ehitiste alamandmekogus, mille tulemusel kehtestati neile tagasinõue kokku 46 954,38 euro ulatuses. Tagsinõutud summa osas teostati toetuse ümberarvestus. Täiendav toetus on Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse juhatuse liikme 28.07.2020. a korralduse nr 165 alusel taotlejatele ülekantud.

Meetme määrus

 

10.märts 2020  

Ilmus Eesti spordi aastaraamat 2019

ESR 2019 kaas 130.png

                    

Varasemast rohkem pilte ja graafiliselt esitatud statistikat!

Spordi aastaraamatute väljaandmise traditsioon Eestis sammub teist sajandit. Spordiajaloo tarvis on raamatu lehekülgedele talletatud 2019 aasta Eesti sportlaste medalivõidud ning täiskavanute, juunioride ja noorte Eesti meisrivõistluste tulemused. Aastaringi rubriigris on kronoloogiliselt ritta seatud enam kui 600 spordiaasta tähtsündmust. Lisandudnud on valik statistikat nii Eesti spordi kohta tervikuna kui maakondade ja spordialade vaates. Fakte ja hinnanguid illustreerivad fotod ja graafikud.

Loe lähemalt ja telli

Võistlustulemusi, mis raamatusse ei mahtunud vt http://www.spordiregister.ee/aastaraamat/2019

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Bänner2

iStock-484628252.jpg

.