Euroopa Liidu ja Eesti programmide ja fondide andmebaas

EUROOPA LIIDU PROGRAMMID

Nimi / link

Taotluste vastuvõtt

Valdkonnad

Erasmus+
õpiränded
2. veebruar 2016 õpiränne, kooliarendus, õpilasvahetus, keeleõpe, õppepraktika, noorteprojektid jne.
Erasmus+
strateegiline koostöö
26.aprill 2016 koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või  ülevõtmine haridus 
Erasmus+
noored
2.veebruar, 26.aprill, 4.oktoober 2016 programm toetab noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorte vabatahtlikku tegutsemist, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist
Erasmus+ spordiprogramm 21.jaanuar 2016 rahvusvahlised spordi koostööprojektid ja üle-euroopalised spordivõistlused
INTERREG Kesk-Läänemere programm 2.jaanuar - 27.veebruar 2017  konkurentsivõimalise majanduse toetamine, ühiste ressursside säästev kasutamine, heade ühenduste loomine piirkonnas, kvaliteetse oskustööjõu ning sotsiaalselt sidusa piirkonna arendamine
INTERREG Eesti - Läti programm 23.veebruar - 22.aprill 2016 aktiivne ja atraktiivne ärikeskond, puhas elukeskond, integreeritud tööturg
Kodanike  Euroopa vt. kodulehelt Euroopa identiteedi ja sidususe suurendamine.

EL STRUKTUURIFONDID JA MAAELU FONDID

Linnaliste piirkondade arendamine Linnapiirkondades omavalitsuste koostatud investeeringute kava alusel investeeringud vabaajakeskustesse ja spordiobjektidesse
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm vt. kodulehelt atraktiivsete teemaparkide, mitmekesiste aktiivse puhkuse võimaluste, veeturismi edendavate väikesadamate või kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine külastusobjektidena
Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine vt. kodulehelt meetme eesmärk on Eestit külastavate väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine, motiveerides korraldama Eestis rahvusvahelisi konverentse ning kultuuri- ja spordiüritusi
Leader vt. kodulehelt maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsus, elukvaliteet, kohalik aktiivsus

MUUD RAHVUSVAHELISED FONDID

NORD+
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
1. märts 2016 programmi eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke

EESTI PROGRAMMID JA FONDID

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 15. veebruar, 15. september regionaalsed investeeringud hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks
Hasartmängumaksu Nõukogu püsiv erinevad spordiprojektid ja spordirajatised
Integratsiooni Sihtasutus erinevad kunkursid vt. kodulehelt keeleõppe ja mitte-eestlaste integratsiooniga seotud projektid
KÜSK - Kodanikuühiskonna Sihtkapital erinevad konkursid vt. kodulehelt ühenduste tegevusvõimekuse arendamine
Eesti Kultuurkapital 20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. november erinevad spordiprojektid - üritused, koolitused
Avatud Eesti Fond erinevad konkursid vt. kodulehelt kodanikuühiskonna arendamine
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus